Με την αγορά 3 προϊόντων σε μεγάλες & μικρές οικιακές συσκευές, τις τηλεοράσεις και τα προϊόντα ήχου παίρνεις δώρεάν το 3ο προϊόν με την χαμηλότερη τιμή. Εξαιρούνται τα προϊόντα της εταιρίας Dyson, τα προϊόντα κλιματισμού & των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Public Marketplace».

(Ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο από 25.02.24, ώρα 21:00 μ.μ. έως και 29.02.2024 ώρα 23.59 μ.μ.)

Τα νέα προγράμματα σταθερής Cosmote που ισχύουν: Μόλις ανακοινώθηκαν!

Οι όροι ακολουθούν παρακάτω

H εταιρεία με την επωνυμία «PUBLIC RETAIL ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «PUBLIC RETAIL Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Θηβαίδος αριθμός 22, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006419801000 και Α.Φ.Μ.: 999645183, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία») παρέχει στους πελάτες την αγορά τριών (3) προϊόντων με όφελος στο 3ο προϊόν ίσο με το προϊόν της χαμηλότερης αξίας.

Συγκεκριμένα με την αγορά τριών (3) προϊόντων μεγάλων & μικρών οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων & προϊόντων ήχου (soundbars, portable/party speakers, home audio/cinema), οι πελάτες πληρώνουν συνολικά τα δύο (2) προϊόντα μεγαλύτερης αξίας εκ των τριών προϊόντων της επιλογής τους μέσω οποιουδήποτε φυσικού καταστήματος της Εταιρείας υπό το εμπορικό σήμα «Public» και «Public Home», καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.public.gr (με ρητή εξαίρεση των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Public Marketplace»), αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από την 25.02.2024, ώρα 21:00 μ.μ. έως και την 29.02.2024 ώρα 23:59 μ.μ., σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (καλούμενη εφεξής συνολικά ως η «Ενέργεια»).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα, καθώς και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με τη συναίνεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων/κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στην Ενέργεια, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του. Σε περίπτωση που η συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου, ο συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι νομιμοποιείται σχετικά ή ότι διαθέτει κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στην Ενέργεια για λογαριασμό και εξ ονόματος του νομικού προσώπου, της Εταιρείας ουδεμίας ευθύνης φερούσης. Εξαιρούνται από την Ενέργεια τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα
 2. Η Ενέργεια ισχύει μόνο για την αγορά προϊόντων μεγάλων οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, τηλεοράσεων & προϊόντων ήχου (soundbars, portable/party speakers, home audio/cinema), μέσω οποιουδήποτε φυσικού καταστήματος της Εταιρείας υπό το εμπορικό σήμα «Public» και «Public Home», καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.public.gr, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα 25.02.2024, ώρα 21:00 μ.μ. έως και την 29.02.2024 ώρα 23:59 μ.μ., (εφεξής η «περίοδος») και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Από την παρούσα Ενέργεια ρητά εξαιρούνται τα προϊόντα της εταιρίας Dyson, τα προϊόντα κλιματισμού & των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Public Marketplace». Οποιαδήποτε αγορά πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της ως άνω χρονικής περιόδου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα διέπεται από τους όρους της παρούσας Ενέργειας.
  Η Ενέργεια ισχύει και εφαρμόζεται και στο σύνολο των παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους πελάτες μέχρι τη λήξη της Ενέργειας (ήτοι μέχρι την 29.02.2024, ώρα, 23:59 μ.μ.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της αγοράς του πελάτη, ήτοι στην περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων www.public.gr (με ρητή εξαίρεση των αγορών που γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Public Marketplace»): η επιτυχής καταχώριση της παραγγελίας του πελάτη και η αποδοχή αυτής από την Εταιρεία (κατόπιν ελέγχου τιμής και διαθεσιμότητας των επιλεγμένων προϊόντων), σύμφωνα με τους εκεί αναφερόμενους Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών, η πληρωμή της παραγγελίας από πλευράς του πελάτη και η έκδοση του απαιτούμενου φορολογικού παραστατικού από την Εταιρεία (αποδείξεως λιανικής πώλησης ή τιμολογίου), καθώς και η αποστολή στον πελάτη του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας του ή επιβεβαίωσης ετοιμότητας προς παραλαβή αυτής από το κατάστημα. Διευκρινίζεται ότι έκαστο φορολογικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο) θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά τρία (3) προϊόντα, μόνο από τις κατηγορίες μεγάλων οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, τηλεοράσεων & προϊόντων ήχου (soundbars, portable/party speakers, home audio/cinema).
 4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του πελάτη σχετικά με την αρχική αγορά των προϊόντων σε στάδιο πριν την τιμολόγηση θα ακυρώνεται ολόκληρη η παραγγελία σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
  Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει μερική υπαναχώρηση ως προς την παραγγελία, σε στάδιο μετά την τιμολόγηση και για τα (2) προϊόντα ή για το καθένα ξεχωριστά, δύναται να κάνει την αλλαγή με ίσης ή μεγαλύτερης αξίας προϊόντος, είτε την ίδια στιγμή είτε μέσα στο χρονικό περιθώριο που δίνεται από την εταιρεία, σε αυτή την περίπτωση ήτοι 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, επιδεικνύοντας το αντίστοιχο παραστατικό, είτε εφόσον επιστραφεί το πρώτο ή/και το δεύτερο το προϊόν και πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, να επιστρέψει και το επιπλέον τρίτο προϊόν που αγόρασε με την μικρότερη αξία, στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενέργειας
 5. Ο πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι ουδεμία ευθύνη θα φέρουν, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση των κωδικών.
 6. Προσωπικά Δεδομένα.
  Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην παρούσα Ενέργεια (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.) που οι ίδιοι γνωστοποιούν στην Εταιρεία, κατά τη διενέργεια των αγορών τους μέσω των φυσικών καταστημάτων της Εταιρείας ή μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων www.public.gr (με ρητή εξαίρεση των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Public Marketplace»), τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός») και του Ν. 4624/2019, για τους σκοπούς υλοποίησης της παρούσας Ενέργειας, εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης, καθώς και για όσους περαιτέρω σκοπούς προβλέπονται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, ως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στους ως άνω ιστότοπους. Ειδικότερα, στα πλαίσια της παρούσας Ενέργειας, η Εταιρεία θα προβεί σε επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων, προκειμένου να τους αποστείλει υπό τη μορφή ηλεκτρονικού κωδικού το κωδικό που δικαιούνται ή να τους παράσχει αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εξαργύρωσης αυτού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων τηρούνται από την Εταιρεία, μέσω των ειδικά εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της, στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας, σύμφωνα πάντα με τις οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, πέραν των τυχόν εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, οι οποίοι ενδέχεται να παράσχουν σε αυτή τις αναγκαίες υπηρεσίες για την υλοποίηση της παρούσας Ενέργειας, ή εάν τούτο απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστική απόφαση/εντολή ή διοικητική πράξη.
  Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του Κανονισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τη Εταιρεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Θηβαίδος αριθμ. 22, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά. Αναλυτικά η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας https://www.public.gr/page/oroi/politiki-aporritoy. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11523, 210 6475 600, [email protected]http://www.dpa.gr/.
 7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε την παρούσα Ενέργεια καθώς και να προβεί οποτεδήποτε στις οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Κατάργηση ή τροποποίηση δεν θα αφορά σε τηλεοράσεις οι οποίες πωλήθηκαν από την Εταιρεία πριν την ανακοίνωση της κατάργησης ή τροποποίησης των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.
 8. Ο πελάτης εγγυάται ότι θα παρέχει στην Εταιρεία αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του, έχοντας λάβει πρωτίστως υπόψη τους όρους του παρόντος. Εάν ο πελάτης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της πραγματικότητας καθίσταται ο ίδιος.
 9. Εφόσον η αγορά του συμμετέχοντος γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων www.public.gr της Εταιρείας (με ρητή εξαίρεση των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Public Marketplace»), η περιήγηση, οι παραγγελίες και αγορές διέπονται επίσης από τους Όρους Χρήσης, καθώς και τους Όρους & Προϋποθέσεις Αγορών, οι οποίοι είναι αναρτημένοι σε καθεμία από τις παραπάνω ιστοσελίδες αντίστοιχα.
 10. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και τις ως άνω πολιτικές της Εταιρείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παραιτουμένου του πελάτη από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή των μελλοντικώς τροποποιημένων όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης εξ’ αυτής της αιτίας.
 11. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πελάτη με τους παρόντες όρους. Ο πελάτης αποδέχεται ότι θα αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν θα προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των όρων αυτών.
 12. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
 13. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας στον ιστότοπο www.public.gr.

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.