Σύμφωνα με το άρθρο 1 της νέας απόφασης 820/04-06-2024 ρυθμίζεται η διαδικασία έκδοσης με ηλεκτρονικό τρόπο αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (Α’ 29), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Αναλυτικά η απόφαση:

Άρθρο 2
Χρήστες της εφαρμογής

Χρήστες της εφαρμογής είναι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίοι είναι καθύλην αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 3, την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων και την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας

1. Το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

2. Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται στους δημοσίους υπαλλήλους του άρθρου 2, κατόπιν αυθεντικοποίησης με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 4798).

3. Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, οι δημόσιοι υπάλληλοι εισάγουν στην εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος:
α. Το όνομα της διαδικασίας, για την οποία ζητείται το αντίγραφο. Η διαδικασία δύναται να επιλεγεί από κατάλογο διαδικασιών, που παρέχεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΕΜΔΔ «Μίτος», για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας,
β. τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος του πολίτη,
γ. τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του πολίτη,
δ. τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου, του ονόματος και του πατρωνύμου του πολίτη και
ε. το έτος γέννησης του πολίτη.

4. Προϋπόθεση για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών είναι η επαλήθευση από την εφαρμογή της παρ. 1 του παρόντος:
α. Της ορθότητας των στοιχείων,
β. της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Μετά την επαλήθευση, εκδίδεται το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε μορφή PDF.

Άρθρο 4
Περιεχόμενα και ισχύς ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας

1. Στο ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών:
1. Αριθμός δελτίου ταυτότητας,
2. ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς (εφόσον υπάρχουν στο δελτίο ταυτότητας) χαρακτήρες,
3. πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς (εφόσον υπάρχουν στο δελτίο ταυτότητας) χαρακτήρες,
4. μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,
5. ημερομηνία γέννησης,
6. τόπος γέννησης,
7. ημερομηνία και αρχή έκδοσης και
8. φωτογραφία του κατόχου.

2. Η άντληση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας έχει ισχύ φωτοαντιγράφου, φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα: μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου:
α. Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
β. Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 5
Χρήση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας

Κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (Α’ 29), ως δικαιολογητικού, το φωτοαντίγραφο αυτό εκδίδεται από τους ανωτέρω φορείς αποκλειστικά με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 6
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 7
Προσωπικά Δεδομένα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

1. Αποκλειστικά στην περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας λόγω λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4, δύναται η διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 να γίνεται με τη χρήση φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας.

2. Η χρήση φωτοαντιγράφου της παρ. 1 του παρόντος επιτρέπεται μόνο για δελτία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία 3021/19/84-μα΄/4.9.2023 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, μορφότυπου ID-1» (Β’ 5328).

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 3410/13-06-2024)

Λογαριασμοί ρεύματος: Ζητούν ταυτοποίηση καταναλωτών μέσω κινητού

Ακολουθήστε το Techmaniacs.gr στο Google News για να διαβάζετε πρώτοι όλα τα τεχνολογικά νέα. Ένας ακόμα τρόπος να μαθαίνετε τα πάντα πρώτοι είναι να προσθέσετε το Techmaniacs.gr στον RSS feeder σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο: https://techmaniacs.gr/feed/.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.