Πριν από λίγη ώρα μας στάλθηκε στο email μας η σύμβαση από την αγορά τριών smartphone συσκευών με μηνιαία δόση στα 35 ευρώ η οποία θα χρεώνεται στο λογαριασμό του κινητού μας. Όπως έχουμε ξαναγράψει στο παρελθόν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία, αφού έχεις συμπληρώσει ήδη 12 μήνες στο συμβόλαιό σου στη vodafone.

Οι όροι του προγράμματος είναι ιδιαιτέρως αυστηροί και δεν μπορούσαμε δυστυχώς να τους αναφέρουμε σε προηγούμενα άρθρα μας, καθώς δεν είχαμε φθάσει τη διαδικασία μέχρι αυτό το σημείο. Να σημειώσουμε ότι η στάση της είναι πλήρως δικαιολογημένη, σου εμπιστεύεται συσκευή χωρίς πίστωση-εγγύηση από τράπεζα και ακριβώς αυτό είναι που τη κάνει πολύ χρήσιμη την υπηρεσία.  Παρατίθενται αυτούσιοι για να γνωρίζεις που μπλέκεις:

Στην περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ της VODAFONE και του Συνδρομητή η πώληση από την VODAFONE στον συνδρομητή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού ή άλλου εξοπλισμού ή οιουδήποτε άλλου είδους/προϊόντος, που νόμιμα εμπορεύεται η VODAFONE, και ταυτόχρονα η VODAFONE παράσχει τη δυνατότητα στον Συνδρομητή και ο Συνδρομητής επιλέξει να καταβάλει το τίμημα της εν λόγω πώλησης σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, που θα συμπεριλαμβάνονται στον εκδιδόμενο μηνιαίο λογαριασμό που θα παραλαμβάνει ο Συνδρομητής για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του, εφαρμοστέα τυγχάνουν τα εξής:

Α. Τον κατά τα ανωτέρω τηλεπικοινωνιακό ή άλλο εξοπλισμό ή οιοδήποτε άλλο είδος/προϊόν, που νόμιμα εμπορεύεται η VODAFONE, η VODAFONE (υπό τον όρο της παρακρατήσεως της κυριότητας ωσότου αποπληρωθεί το τίμημα) τον πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, κατά χρήση και μόνο, στον Συνδρομητή.

Β. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης του πιστωθέντος τιμήματος, καθώς και τα τυχόν επιπλέον έξοδα (ενδεικτικά διαχειριστικό κόστος της VODAFONE), που θα συμπεριλαμβάνονται στον εκδιδόμενο μηνιαίο λογαριασμό που θα παραλαμβάνει ο Συνδρομητής για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του, θα συμφωνούνται μεταξύ της VODAFONE και του Συνδρομητή και θα αποτυπώνονται στην Αίτηση.

Γ. Η εξόφληση κάθε μίας από τις παραπάνω δόσεις θα γίνεται με την εμπρόθεσμη πληρωμή κάθε εκδιδόμενου μηνιαίου λογαριασμού που θα παραλαμβάνει ο Συνδρομητής για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του.

Δ. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ή μη προσήκουσας εκπληρώσεως ή σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, ειδικότερα δε σε περίπτωση καθυστερήσεως από τον Συνδρομητή της πληρωμής ακόμη και μίας δόσης η VODAFONE δύναται κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της να καταστήσει από την επόμενη ημέρα ολόκληρη την χορηγηθείσα πίστωση ληξιπρόθεσμη και απαιτητή κατά κεφάλαιο και λοιπά τυχόν έξοδα και επιβαρύνσεις. Στην περίπτωση αυτή ο Συνδρομητής από μόνη την καθυστερήσεως περιέρχεται αυτόματα σε υπερημερία χωρίς να απαιτείται ούτε όχληση ούτε η συνδρομή του στοιχείου της υπαιτιότητας ως προς την καθυστέρηση, επερχομένων όλων των συνεπειών της υπερημερίας.

Η VODAFONE στην περίπτωση αυτή δικαιούται να επιδιώξει την ικανοποίηση και είσπραξη της απαίτησής της με κάθε νόμιμο τρόπο που ήθελε επιλέξει, χωρίς όμως να υποχρεούται να καλέσει προηγουμένως εγγράφως τον Συνδρομητή να εξοφλήσει ολόκληρη την οφειλή ή το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτής. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς η VODAFONE έχει δικαίωμα έναντι του Συνδρομητή:

i) να απαιτήσει την καταβολή ολοκλήρου του οφειλομένου τιμήματος, το οποίο έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά τα ανωτέρω, πλέον τυχόν εξόδων καθώς και κάθε άλλης οφειλής του Συνδρομητή, ασκώντας όλα τα κατά νόμο δικονομικά δικαιώματά της και

ii) να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης, χωρίς οποιαδήποτε δηλοποίηση, ασκώντας τα δικαιώματα της από την παρακρατηθείσα κυριότητα (και αν ακόμη είχε προηγουμένως απαιτήσει την πληρωμή του τιμήματος κατ’ άρθρο 532 Α.Κ.), να προβεί στην αφαίρεση του πωληθέντος εξοπλισμού από τα χέρια του Συνδρομητή και οποιουδήποτε τρίτου αποκλειομένου του δικαιώματος της επισχέσεως από τον Συνδρομητή για οποιαδήποτε αιτία.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Συνδρομητή να παραδώσει στην VODAFONE τον πωληθέντα εξοπλισμό θα θεωρείται ότι παρακρατεί αυτό παράνομα έχοντας διαπράξει το αδίκημα της υπεξαίρεσης και ότι διαταράσσει την νομή της VODAFONE επί του ως άνω πωληθέντος εξοπλισμού και η VODAFONE θα έχει το δικαίωμα να επιδιώξει την αφαίρεση του πωληθέντος εξοπλισμού, ασκώντας όλα τα κατά νόμω δικονομικά δικαιώματά της, ο δε Συνδρομητής υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να την αποζημιώσει για κάθε ζημιά της.

Παράλληλα η VODAFONE θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει και σε λήψη οιουδήποτε διαθέσιμου τεχνικού μέσου για την αναστολή λειτουργίας (κλείδωμα) του πωληθέντος εξοπλισμού, με τρόπο που (αν είναι τεχνικά εφικτό) να εμποδίζει την λειτουργία του (όλως ενδεικτικώς κλείδωμα συσκευής κινητής τηλεφωνίας ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει με καμία Κάρτα Συνδρομητή (SIM/eSIM) κανενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου).

Στην περίπτωση που η VODAFONE αφαιρέσει τον πωληθέντα εξοπλισμό ή της τον επιστρέψει ο Συνδρομητής με τη θέλησή του, κάθε ποσό που έχει καταβληθεί στην VODAFONE μέχρι την αφαίρεση ή την οικειοθελή επιστροφή του πωληθέντος εξοπλισμού, θα το κρατεί η VODAFONE για λογαριασμό της και για δικό της όφελος, λόγω συμφωνημένης από τώρα αποζημιώσεώς της για την χρήση του πωληθέντος εξοπλισμού από τον Συνδρομητή και ως συμφωνημένη αποζημίωση για την μείωση της αξίας του και για τις φθορές και τις βλάβες του μέχρι την αφαίρεσή του ή την οικειοθελή επιστροφή του, επιτρεπομένης κατά την κρίση της VODAFONE, και της επιδιώξεως των μέχρι της αφαιρέσεως ληξιπρόθεσμων δόσεων του τιμήματος, καθώς και κάθε επιπλέον ζημίας της VODAFONE.

Στην περίπτωση όμως που η VODAFONE δεν επιτύχει την ανάληψη του πωληθέντος εξοπλισμού είτε διότι ο Συνδρομητής αρνείται την παράδοσή του, είτε διότι αυτός έχει εξ υπαιτιότητας του Συνδρομητή καταστραφεί, είτε διότι εξ υπαιτιότητας του Συνδρομητή δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθεί και να αφαιρεθεί από αυτόν, ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι οφείλει και υπόσχεται να καταβάλλει στην VODAFONE ως αποζημίωση εξαιτίας της ως άνω παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του ποσόν ίσο με το ποσόν απάντων των ανεξόφλητων ακόμη και των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων του πιστούμενου τιμήματος μετά των τυχόν εξόδων και επιβαρύνσεων, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα της VODAFONE να επιδιώξει περαιτέρω αποζημίωσή της.

Η VODAFONE έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε σωρευτική άσκηση όλων των πιο πάνω δικαιωμάτων της για αποζημίωση της κατά τις πιο πάνω διακρίσεις και για συμφωνημένη από τώρα ποινική ρήτρα, του Συνδρομητή παραιτουμένου από κάθε αντίθετο δικαίωμά του. Οποιαδήποτε τυχόν, έστω και μακρά, ανοχή από την VODAFONE παραβάσεως των παρόντων όρων από τον Συνδρομητή, δεν συνεπάγεται ούτε τεκμηριώνει παραίτηση της VODAFONE ή καταχρηστική άσκηση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων της, δεδομένου ότι αυτά απορρέουν από την παρακρατηθείσα κυριότητα του πωληθέντος εξοπλισμού.

Ε. Σημειώνεται ότι η με οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται την αυτόματη εφάπαξ τιμολόγηση του συνόλου των υπολειπόμενων δόσεων στον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό του Συνδρομητή και την υποχρέωση του Συνδρομητή να εξοφλήσει άπαξ το εν λόγω ποσό, άλλως εφαρμοζομένων των ανωτέρω.

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Καλύτερα να μπω φυλακή παρά να μη πληρώσω τις δόσεις στην Vodafone. Είμαι κάτοικος Γερμανίας και ο τρόπος που λειτουργούν εδώ οι εταιρείες με τα συμβόλαια και τις δωρεάν συσκευές είναι εξωπραγματικά απλός και ευνοϊκός σε κάθε περίπτωση προς τον καταναλωτή. Πολύ ευχαρίστως εάν θέλετε να σας απαντήσω όλες τις ερωτήσεις σας. Κριμα αλλά η Ελλάδα είναι πολύ πίσω στον τομέα της αγοραπωλησίας προϊόντων τεχνολογίας σε σχέση με το εξωτερικό.

  2. Προσωπικά ήμουν ευχαριστημένος από συσκευή της Vodafone αλλά όταν χάλασε εξαιτίας μου και παράγγειλα άλλη, ενώ είχα ενημέρωση ότι δεν έχω συσκευή για αυτό την βιάζομαι 2 μήνες αργότερα και ενώ ερχόταν κανονικά ο λογαριασμός αναγκάστηκα να λύσω την σύμβαση επειδή δεν είχα ακόμα συσκευή, αυτό το 2005 και από τότε δεν ασχολούμαι με την εταιρία…

  3. τυχαίνει να γνωρίζω πόσο αγοράζει τα κινητά τηλέφωνα ειδικά η vodafone ως μία τεράστια πολυεθνική έχει πάρα πολλές πόρτες για αγορές υπέρ χονδρικής . π χ. αν κάνει υπέρ παραγγελία ή vodafone συσκευών xiaomi για όλο το γκρουπ Vodafone σε όλο τον πλανήτη. 1ον το ένα τέταρτο των συσκευών το παίρνει δώρο οι υπόλοιπες κοστίζουν στον κόκκινο κολοσσό 3 με 5 Euro ενώ θα τις πουλήσει 350 ευρώ. θα μου πει κανείς έξοδα μαγαζιά προσωπικό σε όλο τον κόσμο. καλό όμως είναι να γνωρίζουμε πόσο αγοράζουν τις συσκευές οι μεγάλες πολυεθνικές. κυρίως από τότε που οι συσκευές βγαίνουν μαζικά στην Κίνα . πρέπει να πω ότι παλιότερα όταν μία εταιρεία κινητής διαφήμιζε ένα συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο η εταιρεία κινητής είτε έπαιρνε χρήματα είτε πάρα πολλές δωρεάν συσκευές για την προώθηση διαφήμιση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.