Ο Google Chrome περιλαμβάνει πλήθος URLs τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αποκτήσεις πρόσβαση σε εσωτερικές ρυθμίσεις και πληροφορίες του browser. Μπορείς να αντιγράψεις τη διεύθυνση URL να τη βάλεις στη μπάρα του browser και να πατήσεις enter για να μεταβείς στο σχετικό μενού.

Η ολοκληρωμένη λίστα των Chrome URLs είναι η εξής:

Πως να δημιουργήσεις ένα Windows 11 ISO χωρίς να ελέγχει για TPM

Chrome URLs Description
chrome://about Lists all internal URLs. Same as chrome://chrome-urls/
chrome://accessibility Inspect the representation of accessibility in Chrome and modify accessibility modes.
chrome://app-service-internals Shows available app services
chrome://apps Lists all applications installed in Chrome.
chrome://autofill-internals Lists captured autofill logs.
chrome://blob-internals Lists blob data if available.
chrome://bluetooth-internals Provides information on Bluetooth connectivity including available adapters, devices, and debug logs.
chrome://bookmarks Lists all bookmarks.
chrome://components Installed plugins and components.
chrome://conflicts The page lists all modules loaded in the browser and rendered processes, and modules registered to load at a later point in time.
chrome://connectors-internals List of displayable enterprise connectors.
chrome://conversion-internals Attribution Reporting API Internals
chrome://crashes Lists all recently reported crashes. Includes option to clear the listing.
chrome://credits Lists credits for various components and features that Chrome uses.
chrome://data-viewer Linked to diagnostic data.
chrome://device-log Provides device information, e.g. events of Bluetooth or USB devices.
chrome://dino Play Dino.
chrome://discards Tabs may be discarded by the browser, e.g. to free up memory. The page lists those tabs and related information.
chrome://download-internals Displays the download status, and provides options to start a download.
chrome://downloads Opens the internal downloads management page listing all downloads of Chrome.
chrome://chrome-urls Lists all internal URLs. Same as chrome://about
chrome://extensions Lists all installed extensions and their status.
chrome://flags Opens a page full of experimental features that may be managed from that page.
chrome://floc-internals The user-tracking FLoC technology status and options.
chrome://gcm-internals Google Cloud Messaging Service options
chrome://gpu Provides detailed information about the capabilities of the graphics adapter as well as driver bug workarounds and potential problems.
chrome://help Displays the current version of Chrome and runs a check for updates.
chrome://histograms Stats accumulated from browser startup to previous page load.
chrome://history Opens the browsing history.
chrome://indexeddb-internals Information about the use of IndexedDB by sites.
chrome://inspect Configure port forwarding for USB devices and configure network targets.
chrome://interstitials The page displays various interstitial pages that Chrome displays, e.g. when it detects a captive portal, on SSL errors, or when you are encountering lookalike URLs
chrome://invalidations Lists invalidations debug information.
chrome://local-state JSON data that lists browser features and policies, and their status.
chrome://management Page is only active if Chrome is managed by a company or organization.
chrome://media-engagement Lists media engagement values, and displays sessions.
chrome://media-internals Provides media information
chrome://nacl Displays NaCl (Native Client) information.
chrome://net-export Option to capture a network log.
chrome://net-internals/#dns Clear host cache.
chrome://net-internals/#hsts Manage domain security policy settings.
chrome://net-internals/#proxy Re-apply proxy settings, or clear bad proxies
chrome://net-internals/#sockets Close idle sockets, and/or flush socket pools
chrome://network-errors Lists all available network errors that Chrome may throw
chrome://new-tab-page Opens Google New Tab page.
chrome://new-tab-page-third-party Opens a custom New Tab page if it is configured.
chrome://newtab Opens default New Tab page.
chrome://ntp-tiles-internals Provides information on New Tab Page data, e.g. whether Top Sites is enabled, the list of sites, and more.
chrome://omnibox Displays address bar input results on the page.
chrome://password-manager-internals Provides internal information on the password manager in Chrome.
chrome://policy Lists policies that are set in Chrome. Option to export to JSON.
chrome://predictors Lists auto-complete and resource prefetch predictors.
chrome://prefs-internals JSON data listing preferences and their status.
chrome://print Print Preview page.
chrome://process-internals Information about site isolation mode and the sites that are isolated.
chrome://quota-internals Disk quota information including available free disk space for the profile directory.
chrome://safe-browsing Configuration details for the safe browsing security feature.
chrome://sandbox Detailed sandbox status for Chrome processes.
chrome://serviceworker-internals Service Worker information.
chrome://settings Opens the main Settings page of the browser.
chrome://signin-internals Details about the sign-in status, refresh tokens, email addresses and more.
chrome://site-engagement Site engagement scores for every visited site.
chrome://sync-internals Provides lots of information about synchronization in Chrome.
chrome://system System information, e.g. Chrome and Windows version, whether enrolled to domain, and more.
chrome://terms License Terms
chrome://tracing Record, load, and save trace data.
chrome://translate-internals Provides information on the built-in translation functionality.
chrome://ukm Metric collection.
chrome://usb-internals Option to test USB devices and a devices list.
chrome://user-actions Lists user actions.
chrome://version Chrome version information including command line parameters and variations (experiments).
chrome://web-app-internals Installed app details in JSON format.
chrome://webrtc-internals Create WebRTC dumps.
chrome://webrtc-logs Lists of recently captured WebRTC text and event logs.
chrome://whats-new Shows the most recent additions to the browser.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.